فروشگاه قطعات الکترونیک

انواع FPGA

 • XC2S150-5PQG208C آی سی XC2S150-5PQG208C یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 689537.442ریال689537.442

  XC2S150-5PQG208C

  آی سی XC2S150-5PQG208C یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  689,537 ریال
 • XC2S150-5PQG208I آی سی XC2S150-5PQG208I یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 740995.422ریال740995.422

  XC2S150-5PQG208I

  آی سی XC2S150-5PQG208I یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  740,995 ریال
 • XC2S200-5PQG208C آی سی XC2S200-5PQG208C یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 802744.998ریال802744.998

  XC2S200-5PQG208C

  آی سی XC2S200-5PQG208C یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  802,745 ریال
 • XC2S200-5PQG208I آی سی XC2S200-5PQG208I یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 864494.778ریال864494.778

  XC2S200-5PQG208I

  آی سی XC2S200-5PQG208I یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  864,495 ریال
 • XC2S50-5TQG144I آی سی XC2S50-5TQG144I یک FPGA با 50000 گیت منطقی دارای 92 پایه I/O و مقدار حافظه 32768 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 617496.27ریال617496.27

  XC2S50-5TQG144I

  آی سی XC2S50-5TQG144I یک FPGA با 50000 گیت منطقی دارای 92 پایه I/O و مقدار حافظه 32768 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  617,496 ریال
 • XC3S400-4TQG144I آی سی XC3S400-4TQG144I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 97 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 926244.252ریال926244.252

  XC3S400-4TQG144I

  آی سی XC3S400-4TQG144I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 97 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  926,244 ریال
 • XC3S400-4FGG456C آی سی XC3S400-4FGG456C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 264 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 1801030.626ریال1801030.626

  XC3S400-4FGG456C

  آی سی XC3S400-4FGG456C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 264 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  1,801,031 ریال
 • XC3S400-4PQG208C آی سی XC3S400-4PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 802744.998ریال802744.998

  XC3S400-4PQG208C

  آی سی XC3S400-4PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  802,745 ریال
 • XC3S400-4PQG208I آی سی XC3S400-4PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 864494.778ریال864494.778

  XC3S400-4PQG208I

  آی سی XC3S400-4PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  864,495 ریال
 • XC3S400-5PQG208C آی سی XC3S400-5PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 864494.778ریال864494.778

  XC3S400-5PQG208C

  آی سی XC3S400-5PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  864,495 ریال
 • XC3S400-5PQG208I آی سی XC3S400-5PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 926244.252ریال926244.252

  XC3S400-5PQG208I

  آی سی XC3S400-5PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  926,244 ریال
 • XC3S500E-5PQ208C آی سی XC3S500E-5PQ208C یک FPGA با 500000 گیت منطقی دارای 158 پایه I/O و مقدار حافظه 368640 بیت از مدل Spartan-3E می باشد. Regular price: 926244.252ریال926244.252

  XC3S500E-5PQ208C

  آی سی XC3S500E-5PQ208C یک FPGA با 500000 گیت منطقی دارای 158 پایه I/O و مقدار حافظه 368640 بیت از مدل Spartan-3E می باشد.

  926,244 ریال

انواع کریستال کوآرتز Mercury

 • X3215-32.768K-12.5P-30/30Y قطعه X3215-32.768K-12.5P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 0.032768 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 10806.186ریال10806.186

  X3215-32.768K-12.5P-30/30Y

  قطعه X3215-32.768K-12.5P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 0.032768 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  10,806 ریال
 • T38G-32.768K-12.5P-30/30Y قطعه T38G-32.768K-12.5P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 0.032768 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 3242.07ریال3242.07

  T38G-32.768K-12.5P-30/30Y

  قطعه T38G-32.768K-12.5P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 0.032768 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  3,242 ریال
 • M49G-3.5795-18P-30/30Y قطعه M49G-3.5795-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 3.5795 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 5403.144ریال5403.144

  M49G-3.5795-18P-30/30Y

  قطعه M49G-3.5795-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 3.5795 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  5,403 ریال
 • HUSG-3.6864-18P-30/30Y قطعه HUSG-3.6864-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 3.6864 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4322.454ریال4322.454

  HUSG-3.6864-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-3.6864-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 3.6864 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,322 ریال
 • M49G-4.000-18P-30/30Y قطعه M49G-4.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 4.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 5403.144ریال5403.144

  M49G-4.000-18P-30/30Y

  قطعه M49G-4.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 4.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  5,403 ریال
 • HUSG-4.000-18P-30/30Y قطعه HUSG-4.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4322.454ریال4322.454

  HUSG-4.000-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-4.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,322 ریال
 • HUSG-4.096-18P-30/30Y قطعه HUSG-4.096-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.096 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4322.454ریال4322.454

  HUSG-4.096-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-4.096-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.096 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,322 ریال
 • HUS-4.1943-18P-30/30Y قطعه HUS-4.1943-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.1943 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4322.454ریال4322.454

  HUS-4.1943-18P-30/30Y

  قطعه HUS-4.1943-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.1943 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

 • HUSG-5.000-18P-30/30Y قطعه HUSG-5.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 5.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4322.454ریال4322.454

  HUSG-5.000-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-5.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 5.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,322 ریال
 • M49G-6.000-18P-30/30Y قطعه M49G-6.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 6.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 5403.144ریال5403.144

  M49G-6.000-18P-30/30Y

  قطعه M49G-6.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 6.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  5,403 ریال
 • HUSG-6.000-18P-30/30Y قطعه HUSG-6.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 6.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4322.454ریال4322.454

  HUSG-6.000-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-6.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 6.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,322 ریال
 • M49G-7.3728-18P-30/30Y قطعه M49G-7.3728-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 7.3728 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 5403.144ریال5403.144

  M49G-7.3728-18P-30/30Y

  قطعه M49G-7.3728-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 7.3728 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  5,403 ریال

بازدید شده

بدون محصول
بستن
مقایسه 0