فروشگاه قطعات الکترونیک

انواع FPGA

 • XC2S150-5PQG208C آی سی XC2S150-5PQG208C یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 670000ریال670000

  XC2S150-5PQG208C

  آی سی XC2S150-5PQG208C یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  670,000 ریال
 • XC2S150-5PQG208I آی سی XC2S150-5PQG208I یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 720000ریال720000

  XC2S150-5PQG208I

  آی سی XC2S150-5PQG208I یک FPGA با 150000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 49152 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  720,000 ریال
 • XC2S200-5PQG208C آی سی XC2S200-5PQG208C یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 780000ریال780000

  XC2S200-5PQG208C

  آی سی XC2S200-5PQG208C یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  780,000 ریال
 • XC2S200-5PQG208I آی سی XC2S200-5PQG208I یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 840000ریال840000

  XC2S200-5PQG208I

  آی سی XC2S200-5PQG208I یک FPGA با 200000 گیت منطقی دارای 140 پایه I/O و مقدار حافظه 57344 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  840,000 ریال
 • XC2S50-5TQG144I آی سی XC2S50-5TQG144I یک FPGA با 50000 گیت منطقی دارای 92 پایه I/O و مقدار حافظه 32768 بیت از مدل Spartan-II می باشد. Regular price: 600000ریال600000

  XC2S50-5TQG144I

  آی سی XC2S50-5TQG144I یک FPGA با 50000 گیت منطقی دارای 92 پایه I/O و مقدار حافظه 32768 بیت از مدل Spartan-II می باشد.

  600,000 ریال
 • XC3S400-4TQG144I آی سی XC3S400-4TQG144I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 97 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 900000ریال900000

  XC3S400-4TQG144I

  آی سی XC3S400-4TQG144I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 97 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  900,000 ریال
 • XC3S400-4FGG456C آی سی XC3S400-4FGG456C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 264 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 1750000ریال1750000

  XC3S400-4FGG456C

  آی سی XC3S400-4FGG456C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 264 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  1,750,000 ریال
 • XC3S400-4PQG208C آی سی XC3S400-4PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 780000ریال780000

  XC3S400-4PQG208C

  آی سی XC3S400-4PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  780,000 ریال
 • XC3S400-4PQG208I آی سی XC3S400-4PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 840000ریال840000

  XC3S400-4PQG208I

  آی سی XC3S400-4PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  840,000 ریال
 • XC3S400-5PQG208C آی سی XC3S400-5PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 840000ریال840000

  XC3S400-5PQG208C

  آی سی XC3S400-5PQG208C یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  840,000 ریال
 • XC3S400-5PQG208I آی سی XC3S400-5PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد. Regular price: 900000ریال900000

  XC3S400-5PQG208I

  آی سی XC3S400-5PQG208I یک FPGA با 400000 گیت منطقی دارای 141 پایه I/O و مقدار حافظه 294912 بیت از مدل Spartan-3 می باشد.

  900,000 ریال
 • XC3S500E-5PQ208C آی سی XC3S500E-5PQ208C یک FPGA با 500000 گیت منطقی دارای 158 پایه I/O و مقدار حافظه 368640 بیت از مدل Spartan-3E می باشد. Regular price: 900000ریال900000

  XC3S500E-5PQ208C

  آی سی XC3S500E-5PQ208C یک FPGA با 500000 گیت منطقی دارای 158 پایه I/O و مقدار حافظه 368640 بیت از مدل Spartan-3E می باشد.

  900,000 ریال

انواع کریستال کوآرتز Mercury

 • X3215-32.768K-12.5P-30/30Y قطعه X3215-32.768K-12.5P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 0.032768 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 10500ریال10500

  X3215-32.768K-12.5P-30/30Y

  قطعه X3215-32.768K-12.5P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 0.032768 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  10,500 ریال
 • T38G-32.768K-12.5P-30/30Y قطعه T38G-32.768K-12.5P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 0.032768 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 3150ریال3150

  T38G-32.768K-12.5P-30/30Y

  قطعه T38G-32.768K-12.5P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 0.032768 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  3,150 ریال
 • M49G-3.5795-18P-30/30Y قطعه M49G-3.5795-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 3.5795 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 5250ریال5250

  M49G-3.5795-18P-30/30Y

  قطعه M49G-3.5795-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 3.5795 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  5,250 ریال
 • HUSG-3.6864-18P-30/30Y قطعه HUSG-3.6864-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 3.6864 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4200ریال4200

  HUSG-3.6864-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-3.6864-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 3.6864 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,200 ریال
 • M49G-4.000-18P-30/30Y قطعه M49G-4.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 4.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 5250ریال5250

  M49G-4.000-18P-30/30Y

  قطعه M49G-4.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 4.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  5,250 ریال
 • HUSG-4.000-18P-30/30Y قطعه HUSG-4.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4200ریال4200

  HUSG-4.000-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-4.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,200 ریال
 • HUSG-4.096-18P-30/30Y قطعه HUSG-4.096-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.096 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4200ریال4200

  HUSG-4.096-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-4.096-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.096 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,200 ریال
 • HUS-4.1943-18P-30/30Y قطعه HUS-4.1943-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.1943 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4200ریال4200

  HUS-4.1943-18P-30/30Y

  قطعه HUS-4.1943-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 4.1943 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

 • HUSG-5.000-18P-30/30Y قطعه HUSG-5.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 5.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4200ریال4200

  HUSG-5.000-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-5.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 5.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,200 ریال
 • M49G-6.000-18P-30/30Y قطعه M49G-6.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 6.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 5250ریال5250

  M49G-6.000-18P-30/30Y

  قطعه M49G-6.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 6.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  5,250 ریال
 • HUSG-6.000-18P-30/30Y قطعه HUSG-6.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 6.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 4200ریال4200

  HUSG-6.000-18P-30/30Y

  قطعه HUSG-6.000-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع DIP با فرکانس 6.000 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  4,200 ریال
 • M49G-7.3728-18P-30/30Y قطعه M49G-7.3728-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 7.3728 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد. Regular price: 5250ریال5250

  M49G-7.3728-18P-30/30Y

  قطعه M49G-7.3728-18P-30/30Y یک کریستال کوآرتز نوع SMD با فرکانس 7.3728 مگاهرتز ساخت شرکت معتبر Mercury می باشد.

  5,250 ریال

بازدید شده

بدون محصول
بستن
مقایسه 0