فروشگاه قطعات الکترونیک

تحویل تهران

تحویل سایر شهرها

ثبت سفارش

متوجه شدم
ترانزیستور، IGBT و Mosfet

در این شاخه انواع ترانزیستور، IGBT و Mosfet ارایه می گردد.

با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباه...

در این شاخه انواع ترانزیستور، IGBT و Mosfet ارایه می گردد.

با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.

بیشتر
ترانزیستور، IGBT و Mosfet

زیرشاخه‌ها

 • ترانزیستورهای BJT

  در این شاخه ترانزیستورهای BJT قرار دارند

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • آرایه ترانزیستور BJT
  آرایه ترانزیستورهای BJT

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • ترانزیستورهای RF BJT

  در این شاخه ترانزیستورهای RF BJT قرار دارند

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • ترانزیستورهای MOSFET

  انواع ترانزیستورهای اثر میدانی FET و MOSFET و JFET در این شاخه قرار دارند

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • آرایه ترانزیستورهای MOSFET و FET

  آی سی های آرایه ترانزیستورهای MOSFET و FET

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • IGBT

  در این شاخه انواع ترانزیستورهای IGBT قرار دارد.

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • ترانزیستور دارلینگتون

  در این بخش انواع ترانزیستور دارلینگتون ارایه می گردد.

 • RF FET

  در این شاخه انواع ترانزیستورهای RF FET قرار دارند.

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • UJT
  در این شاخه ترانزیستورهای UJT قرار می گیرند.
  ترانزیستورهای UJT یا unijunction قطعات نیمه هادی الکترونیکی هستند که تنها یک محل اتصال دارند.
  UJT دارای سه ترمینال : یک امیتر (e) و دو بیس (B1 و B2) می باشد. دو نوع ترانزیستور unijunction وجود دارد :
  1- ترانزیستور unijunction اصلی ، یا UJT ، که المانی ساده است و در اصل یک بار از مواد ازت نوع نیمه هادی است که به نوع مواد فسفر شده است جایی در امتداد طول آن منتشر ، تعریف دستگاه η پارامتر است. 2N2646 نسخه بیشتر مورد استفاده از UJT است.
  2-ترانزیستور unijunction برنامه ریزی ، که المانی نزدیک به تریستور می باشد. مانند تریستور از چهار لایه PN تشکیل شده است و یا یک آند و کاتد متصل به اولین و آخرین لایه ، و دروازه های متصل به یکی از لایه های درونی. آنها به طور مستقیم قابل تعویض با UJTs مرسوم نیست ، اما یک عملکرد مشابه را انجام می دهند.
  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • ترانزیستورهای JFET
  در این شاخه انواع ترانزیستورهای jfet قرار دارند.

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • PUT
  در این شاخه انواع ترانزیستورهای PUT یا Programmable Unijunction Transistors قرار دارند.

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.

1974 محصول وجود دارد.

جستجوی هوشمند محصولات نیمه هادی گسسته

Package

حداکثر توان مصرفی ( وات )

>=
<=

پهنای باند ترانزیستور(MHz)

>=
<=

حداکثر Ic (آمپر)

>=
<=

حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت )

>=
<=

حداکثر VCBO به( ولت )

>=
<=

حداکثر Hfe

>=
<=

حداقل Hfe

>=
<=

حداکثر Vds (ولت)

>=
<=

حداکثر Id (آمپر)

>=
<=

rdsON به (اهم)

>=
<=

حداقل (Vgs(th به ( ولت )

>=
<=

حداکثر Vgs به (ولت)

>=
<=
در صفحه
 • 2N3904

  ترانزیستور 2N3904 یک ترانزیستور BJT سیگنال کوچک نوع NPN با تحمل ولتاژی 60 و لتا و جریان 200 میلی آمپر.

  موجودی انبار 18750 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 25 قلم
  2,500 ریال 2500

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 270
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 35
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 200
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 35
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 60
  حداکثر Hfe : 300
  حداقل Hfe : 30
  حداکثر ولتاژ Vbe به ( ولت ) : 0.95
  بهره جریان ترانزیستور ، Hfe : 100
  VCEsat : 0.2
  حداکثر جریان Icm ( آمپر ) : 0.05
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور سیگنال کوچک
  حداکثر مقاومت انتقال حرارتی اتصال محیط ( درجه سانتیگراد بر وات ) : 200
  حداکثر مقاومت انتقال حرارتی اتصال به بدنه کیس ( درجه سانتیگراد بر وات ) : 83.3
  حداکثر عدد نویز (dB) : 5
  حداقل ولتاژ بیس– امیتر Vbe به ( ولت ) : 0.65
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +150°C-
 • ULN2003ADR

  آی سی ULN2003ADR درایور ترانزیستوری NPN با 7 پورت می باشد. رول این قطعه شامل 2500 عدد و خرید بالای این تعداد تخفیف...

  موجودی انبار 9820 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  7,000 ریال 7000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : 16-SOIC
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  نوع عملکرد ( Function Type) : Darlington Transistors Array
  نوع خروجی : Open Collector
  دمای کاری(سانتیگراد) : 20°C ~ +85°C-
 • 2SC945

  2SC945 یا C945 یک ترانزیستور bjt ارزان با تحمل ولتاژ 60 ولت و جریان 0.1 آمپر می باشد. 

  موجودی انبار 9199 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,052 ریال 3052

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.25
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 125
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 75
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 125
 • BC849B

  قطعه BC849B دارای یک عدد ترانزیستور NPN با تحمل ولتاژ 30 ولت و جریان دهی 100 میلی آمپر و توان 300mW می باشد.

  موجودی انبار 8799 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 20 قلم
  3,924 ریال 3924

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-3
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر Hfe : 200
  کد SMD : 2B
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +150°C-
 • BC858C

  قطعه BC858C دارای یک عدد ترانزیستور PNP با تحمل ولتاژ 30 ولت و جریان دهی 100 میلی آمپر وپهنای باند 200 مگاهرتز نوع...

  موجودی انبار 8670 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 20 قلم
  3,924 ریال 3924

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-3
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.33
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 200
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر Hfe : 600
  کد SMD : 1F
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +150°C-
 • BC848B

  قطعه BC848B دارای یک عدد ترانزیستور NPN با تحمل ولتاژ 30 ولت و جریان دهی 100 میلی آمپر و توان 300mW می باشد.

  موجودی انبار 7999 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 50 قلم
  2,725 ریال 2725

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-3
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر Hfe : 200
  کد SMD : 1K
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +150°C-
 • BC857B

  قطعه BC857B دارای یک عدد ترانزیستور PNP با تحمل ولتاژ 45 ولت و جریان دهی 100 میلی آمپر و توان 300mW می باشد.

  موجودی انبار 7958 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 20 قلم
  3,924 ریال 3924

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-3
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 45
  حداکثر Hfe : 220
  کد SMD : 3F
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +150°C-
 • BC856B

  قطعه BC856 دارای یک عدد ترانزیستور PNP با تحمل ولتاژ 65 ولت و جریان دهی 100 میلی آمپر و توان 300mW می باشد.

  موجودی انبار 7849 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 10 قلم
  2,180 ریال 2180

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 65
  حداکثر Hfe : 220
  کد SMD : 3B
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +150°C-
 • 2SA1497

  قطعه 2SA1497 یک ترانزیستور PNP با مقاومت بایاس داخلی می باشد.

  موجودی انبار 7450 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 50 قلم
  3,052 ریال 3052

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : SOT33
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 200
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 100
 • 2SC3400

  قطعه 2SC3400 یک ترانزیستور NPN با مقاومت بایاس داخلی می باشد.

  موجودی انبار 7440 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 50 قلم
  3,052 ریال 3052

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : X04
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.2
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 250
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 60
 • BC847B

  قطعه BC847B دارای یک عدد ترانزیستور NPN با تحمل ولتاژ 45 ولت و جریان دهی 100 میلی آمپر و توان 330mW می باشد.

  موجودی انبار 7130 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 20 قلم
  3,924 ریال 3924

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-3
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.33
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 250
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 45
  حداکثر Hfe : 200
  کد SMD : 1F
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +150°C-
 • BSS138

  ترانزیستور BSS138 یک ماسفت نوع N-CH با تحمل توان 0.36 وات و جریان 0.22 آمپر و ولتاژ 50 ولت نوع SMD می باشد.

  موجودی انبار 5291 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  9,919 ریال 9919

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 50
  حداکثر Id (آمپر) : 0.22
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.36
  rdsON به (اهم) : 6
  حداکثر ولتاژ درین-سورس (Vds) : 50
  حداکثر مقاومت درین به سورس در حالت روشن (rDS(ON به ( اهم ) : 6
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 0.22
  حداکثر توان مصرفی ، Power Dissipation ( میلی وات ) : 0.36
 • KTC9015

  ترانزیستور KTC9015 یک ترانزیستور بایپولار ( Bipolar ) نوع PNP با تحمل توان 0.625 وات و 50 ولت و جریان 0.150 آمپر می...

  موجودی انبار 5000 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 10 قلم
  2,180 ریال 2180

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.15
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.625
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 60
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداکثر Hfe : 600
  حداقل Hfe : 60
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar
  دمای کاری(سانتیگراد) : 65°C ~ +200°C-
 • 2SC2999

  قطعه 2SC2999 یک ترانزیستور NPN برای کاربردهای RF می باشد.

  موجودی انبار 4993 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  14,170 ریال 14170

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO92A
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.15
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 700
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 20
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 25
  حداقل Hfe : 40
 • S9015

  ترانزیستور S9015 یک ترانزیستور بایپولار ( Bipolar ) نوع PNP با تحمل توان 0.45 وات و 50 ولت و جریان 0.100 آمپر می باشد.

  موجودی انبار 4990 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 10 قلم
  2,180 ریال 2180

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.15
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.625
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 60
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداکثر Hfe : 600
  حداقل Hfe : 60
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar
  دمای کاری(سانتیگراد) : 65°C ~ +200°C-
 • S9015-smd

  ترانزیستور S9015-smd یک ترانزیستور بایپولار ( Bipolar ) نوع PNP با تحمل توان 0.2 وات و 50 ولت و جریان 0.100 آمپر SMD...

  موجودی انبار 4990 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 10 قلم
  4,360 ریال 4360

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.2
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 150
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداکثر Hfe : 600
  حداقل Hfe : 60
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar
  کد SMD : M6
  دمای کاری(سانتیگراد) : 65°C ~ +200°C-
 • 2SD1012

  قطعه 2SD1012 یک ترانزیستور NPN با ولتاژ کم و جریان دهی بالا می باشد.

  موجودی انبار 4900 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 50 قلم
  3,052 ریال 3052

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : U29-1
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.25
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 250
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 15
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 20
  حداقل Hfe : 160
 • ULN2803AG

  آی سی ULN2803 درایور ترانزیستوری PNP با 8 پورت می باشد.این آی سی از نوع smd می باشد. رول این قطعه شامل 2500 عدد و...

  موجودی انبار 4872 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  35,000 ریال 35000

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOIC-18
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.5
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  بهره جریان ترانزیستور ، Hfe : 1000
  نوع عملکرد ( Function Type) : Darlington Transistors Array
  نوع خروجی : Open Collector
  تعداد ترانزیستور در آرایه : 8
  دمای کاری(سانتیگراد) : 0°C ~ +70°C
 • 2SA1177

  قطعه 2SA1177 یک ترانزیستور RF با گین سیگنال کوچک 2.5dB می باشد.

  موجودی انبار 4700 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 50 قلم
  3,052 ریال 3052

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-220
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.15
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 230
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 20
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 30
  حداقل Hfe : 60
 • BC807-40

  ترانزیستور BC807 نوع PNP جریان 0.5 آمپر و ولتاژ 45 ولت نوع SMD و پکیج sot-23 می باشد.

  موجودی انبار 4638 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,924 ریال 3924

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.31
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر Hfe : 600
 • BC817-25 6B

  ترانزیستور BC817-25 نوع NPN جریان 0.5 آمپر و ولتاژ 45 ولت نوع SMD و پکیج sot-23 مارکینگ 6B می باشد.

  موجودی انبار 4506 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,924 ریال 3924

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.31
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر Hfe : 600
  کد SMD : 6B
 • BC817-40 6C

  ترانزیستور BC817-40 نوع NPN جریان 0.5 آمپر و ولتاژ 45 ولت نوع SMD و پکیج sot-23 مارکینگ 6C می باشد.

  موجودی انبار 3568 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 25 قلم
  3,924 ریال 3924

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.31
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر Hfe : 600
  کد SMD : 6C
 • BC557C

  ترانزیستور BC557C یک  ترانزیستور BJT سیلیکونی مکمل دار نوع PNP با تحمل ولتاژ -80 ولت و جریان 100 میلی آمپر با کاربرد...

  موجودی انبار 2950 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 10 قلم
  5,450 ریال 5450

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92MOD
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.9
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 160
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 160
  حداکثر Hfe : 200
  حداقل Hfe : 60
  حداکثر ولتاژ Vbe به ( ولت ) : 0.75
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 6
  بهره جریان ترانزیستور ، Hfe : 100
  VCEsat : 1
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 150
  حداکثر جریان قطع یا جریان cut-off کلکتور Icbo به ( میکرو آمپر ) : 1
  حداکثر جریان قطع یا جریان cut-off امیتر Iebo به ( میکرو آمپر ) : 1
  حداکثر جریان پیک بیس Ibm به ( میلی آمپر ) : 0.5
  حداقل ولتاژ بیس– امیتر Vbe به ( ولت ) : 0.45
  دمای کاری(سانتیگراد) : 50°C ~ +150°C-
 • BC556

  BC556B یک ترانزیستور bjt نوع pnp نواری با تحل ولتاژ 80 ولت و جریان 0.1 آمپر می باشد.

  موجودی انبار 2880 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 10 قلم
  3,815 ریال 3815

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 1.5
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 150
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 65
  حداقل Hfe : 500
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
 • 2N4124

  ترانزیستور 2N4124 یک ترانزیستور BJT سیگنال کوچک نوع NPN با تحمل ولتاژی 25 و لتا و جریان 200 میلی آمپر تا فرکانس 300...

  موجودی انبار 2777 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  5,450 ریال 5450

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 300
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 25
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 30
  حداکثر Hfe : 400
  حداقل Hfe : 3
  بهره جریان ترانزیستور ، Hfe : 100
  VCEsat : 0.2
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور سیگنال کوچک
  حداکثر عدد نویز (dB) : 5
  حداقل ولتاژ بیس– امیتر Vbe به ( ولت ) : 0.65
  دمای کاری(سانتیگراد) : 40°C ~ +150°C-
 • BC856BW

  قطعه BC856 دارای یک عدد ترانزیستور PNP با تحمل ولتاژ 65 ولت و جریان دهی 100 میلی آمپر و توان 300mW می باشد.

  موجودی انبار 2544 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 25 قلم
  2,616 ریال 2616

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-323
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 65
  حداکثر Hfe : 220
  کد SMD : 3B
  دمای کاری(سانتیگراد) : 55°C ~ +150°C-
 • 2SA1346

  قطعه 2SA1346 یک ترانزیستور PNP با مقاومت بایاس داخلی می باشد.

  موجودی انبار 2500 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 50 قلم
  3,052 ریال 3052

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : SOT33
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.4
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 200
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 60
 • BCX56

  ترانزیستور BCX56 یک NPN با تحمل ولتاژ 100 ولت و جریان 1 آمپر می باشد. این قطعه SMD می باشد.

  موجودی انبار 2220 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  9,156 ریال 9156

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT89
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 1
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 65
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 80
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 100
  حداقل Hfe : 40
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
 • 2SC945-smd

  2SC945 یا C945 یک ترانزیستور bjt ارزان با تحمل ولتاژ 60 ولت و جریان 0.1 آمپر نوع smd می باشد.

  موجودی انبار 2106 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  3,924 ریال 3924

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.25
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 125
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 75
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 125
 • NCEP40T15GU

  آی سی NCEP40T15GU یک ماسفت نوع N-channel با تحمل ولتاژ 40 ولت و 150 آمپر و توان 135 وات نوع smd  می باشد.

  موجودی انبار 2092 قلم حداقل تعداد قابل سفارش: 1 قلم
  119,900 ریال 119900

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : DFN5X6-8L
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 40
  حداکثر Id (آمپر) : 150
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 135
  حداکثر (Vgs(th به ( ولت ) : 2
  حداقل (Vgs(th به ( ولت ) : 1
  rdsON به (اهم) : 0.001
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 12
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 49
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 6.5
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 8
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور MOSFET
  حداکثر ولتاژ گیت-سورس (Vgs) : 20
  حداکثر جریان درین ( Id ) : 100
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55~150
نمایش 1 - 30 از 1974 قلم کالا
تحویل در فروشگاه الوپیک تهران پست پیشتاز تیپاکس راهنمای تحویل کالا
پست و تیپاکس رایگان | بالای 500 هزار تومان

ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

قطعات الکترونیکی و مخابراتی