فروشگاه قطعات الکترونیک

BJT, IGBT, Mosfet, FET ...

در این شاخه انواع ترانزیستور، IGBT و Mosfet ارایه می گردد.

با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباه...

در این شاخه انواع ترانزیستور، IGBT و Mosfet ارایه می گردد.

با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.

بیشتر
BJT, IGBT, Mosfet, FET ...

زیرشاخه‌ها

 • ترانزیستورهای BJT

  در این شاخه ترانزیستورهای BJT قرار دارند

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • آرایه ترانزیستور BJT
  آرایه ترانزیستورهای BJT

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • ترانزیستورهای RF BJT

  در این شاخه ترانزیستورهای RF BJT قرار دارند

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • ترانزیستورهای MOSFET

  انواع ترانزیستورهای اثر میدانی FET و MOSFET و JFET در این شاخه قرار دارند

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.
 • آرایه ترانزیستورهای MOSFET و FET

  آی سی های آرایه ترانزیستورهای MOSFET و FET

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • IGBT

  در این شاخه انواع ترانزیستورهای IGBT قرار دارد.

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • ترانزیستور دارلینگتون

  در این بخش انواع ترانزیستور دارلینگتون ارایه می گردد.

 • RF FET

  در این شاخه انواع ترانزیستورهای RF FET قرار دارند.

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • UJT
  در این شاخه ترانزیستورهای UJT قرار می گیرند.
  ترانزیستورهای UJT یا unijunction قطعات نیمه هادی الکترونیکی هستند که تنها یک محل اتصال دارند.
  UJT دارای سه ترمینال : یک امیتر (e) و دو بیس (B1 و B2) می باشد. دو نوع ترانزیستور unijunction وجود دارد :
  1- ترانزیستور unijunction اصلی ، یا UJT ، که المانی ساده است و در اصل یک بار از مواد ازت نوع نیمه هادی است که به نوع مواد فسفر شده است جایی در امتداد طول آن منتشر ، تعریف دستگاه η پارامتر است. 2N2646 نسخه بیشتر مورد استفاده از UJT است.
  2-ترانزیستور unijunction برنامه ریزی ، که المانی نزدیک به تریستور می باشد. مانند تریستور از چهار لایه PN تشکیل شده است و یا یک آند و کاتد متصل به اولین و آخرین لایه ، و دروازه های متصل به یکی از لایه های درونی. آنها به طور مستقیم قابل تعویض با UJTs مرسوم نیست ، اما یک عملکرد مشابه را انجام می دهند.
  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • ترانزیستورهای JFET
  در این شاخه انواع ترانزیستورهای jfet قرار دارند.

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.
 • PUT
  در این شاخه انواع ترانزیستورهای PUT یا Programmable Unijunction Transistors قرار دارند.

  با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته و انتخاب محدوده مقادیر پارامترهای مورد نیاز خود، به راحتی می توانید قطعات و حتی معادل آنها را پیدا نمایید.

  در بیان پارامترها، فقط پارامترهای اساسی که توسط آنها می توان به سرعت قطعات را انتخاب کرد آمده است.
  لطفا اگر در پارامترهای اعلام شده در وبسایت اشتباهی می بینید آن را در بخش نظرات همان محصول اعلام نمایید تا سریعتر اصلاح گردد.

  همچنین اگر فکر می کنید که پارامتر مفیدی در انتخاب قطعات در وبسایت وجود ندارد، به ما اعلام نمایید تا آن را اضافه نماییم.

  تیم فنی و پشتیبانی آی سی کالا قبلا از توجه و پشتیبانی شما سپاسگذار می باشد.

2105 کالا

جستجوی هوشمند محصولات نیمه هادی گسسته

Package

حداکثر توان مصرفی ( وات )

پهنای باند ترانزیستور(MHz)

حداکثر Ic (آمپر)

حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت )

حداکثر VCBO به( ولت )

حداکثر Hfe

حداقل Hfe

حداکثر Vds (ولت)

حداکثر Id (آمپر)

rdsON به (اهم)

حداقل (Vgs(th به ( ولت )

حداکثر Vgs به (ولت)

در صفحه
 • S8550
  4,700 ریال 4700

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 1.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.7
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر Hfe : 400
  حداقل Hfe : 40
  VCEsat : 0.5
  حداقل فرکانس انتقال Ft به ( مگا هرتز ) : 100
 • BC557C
  3,000 ریال 3000

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92MOD
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.9
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 160
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 160
  حداکثر Hfe : 200
  حداقل Hfe : 60
  حداکثر ولتاژ Vbe به ( ولت ) : 0.75
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 6
  بهره جریان ترانزیستور ، Hfe : 100
  VCEsat : 1
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 150
  حداکثر جریان قطع یا جریان cut-off کلکتور Icbo به ( میکرو آمپر ) : 1
  حداکثر جریان قطع یا جریان cut-off امیتر Iebo به ( میکرو آمپر ) : 1
  حداکثر جریان پیک بیس Ibm به ( میلی آمپر ) : 0.5
  حداقل ولتاژ بیس– امیتر Vbe به ( ولت ) : 0.45
  دمای کاری(سانتیگراد) : -50 to 150
 • S8050
  5,400 ریال 5400

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 1.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.7
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر Hfe : 400
  حداقل Hfe : 40
  VCEsat : 0.5
  حداقل فرکانس انتقال Ft به ( مگا هرتز ) : 100
 • 2sc1815
  2,400 ریال 2400

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.15
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.4
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 80
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 60
  حداکثر Hfe : 700
  حداقل Hfe : 25
  حداکثر ولتاژ Vbe به ( ولت ) : 1
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  بهره جریان ترانزیستور ، Hfe : 100
  VCEsat : 0.25
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور silicon مکمل دار
  حداکثر عدد نویز (dB) : 10
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 125
  حداکثر جریان قطع یا جریان cut-off کلکتور Icbo به ( میکرو آمپر ) : 0.1
  حداکثر جریان قطع یا جریان cut-off امیتر Iebo به ( میکرو آمپر ) : 0.1
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 125
 • 2SC945
  2,400 ریال 2400

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.25
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 125
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 75
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 125
 • BC856B
  3,400 ریال 3400

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 65
  حداکثر Hfe : 220
  کد SMD : 3B
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • S8550-SMD
  5,400 ریال 5400

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 1.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.7
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 30
  حداکثر Hfe : 400
  حداقل Hfe : 40
  VCEsat : 0.5
  حداقل فرکانس انتقال Ft به ( مگا هرتز ) : 100
  کد SMD : 2TY
 • MMBT5401-SMD
  2,900 ریال 2900

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.6
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.31
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 150
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 160
  حداقل Hfe : 60
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 6
 • MMBT5551-SMD
  3,200 ریال 3200

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.625
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 160
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 180
 • S8050-smd
  5,500 ریال 5500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر Hfe : 350
  حداقل Hfe : 40
  VCEsat : 0.5
  حداقل فرکانس انتقال Ft به ( مگا هرتز ) : 100
  کد SMD : J3Y
 • MMBT3906
  2,900 ریال 2900

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.2
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.31
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 250
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 40
  حداقل Hfe : 100
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور silicon مکمل دار
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 5
 • BC847B
  2,600 ریال 2600

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-3
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.33
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 250
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 45
  حداکثر Hfe : 200
  کد SMD : 1F
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • 2SC945-smd
  3,200 ریال 3200

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.25
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 125
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 75
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 125
  کد SMD : CR
 • BC807-25
  2,900 ریال 2900

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.31
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 25
  حداکثر Hfe : 600
 • 2N3904
  6,100 ریال 6100

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 270
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 35
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 200
  حداکثر زمان خیز Tr به ( نانو ثانیه ) : 35
  حداکثر زمان فرود Tf به ( نانو ثانیه ) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 60
  حداکثر Hfe : 300
  حداقل Hfe : 30
  حداکثر ولتاژ Vbe به ( ولت ) : 0.95
  بهره جریان ترانزیستور ، Hfe : 100
  VCEsat : 0.2
  حداکثر جریان Icm ( آمپر ) : 0.05
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور سیگنال کوچک
  حداکثر مقاومت انتقال حرارتی اتصال محیط ( درجه سانتیگراد بر وات ) : 200
  حداکثر مقاومت انتقال حرارتی اتصال به بدنه کیس ( درجه سانتیگراد بر وات ) : 83.3
  حداکثر عدد نویز (dB) : 5
  حداقل ولتاژ بیس– امیتر Vbe به ( ولت ) : 0.65
  دمای کاری(سانتیگراد) : -40 to 150
 • MMBT2222ALT1
  4,100 ریال 4100

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.6
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.225
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 300
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداقل Hfe : 100
  کد SMD : 1P
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
 • BC817-25 6B
  4,400 ریال 4400

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.31
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر Hfe : 600
  کد SMD : 6B
 • CS9012
  3,200 ریال 3200

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.6
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 200
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 25
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 25
  حداقل Hfe : 64
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 3
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور BJT توان متوسط
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 20
  ظرفیت خازنی امیتر Ce به ( پیکو فاراد ) : 20
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 150
 • MMBT3904-SMD
  2,600 ریال 2600

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.2
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.35
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 300
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  VCEsat : 0.5
  کد SMD : 1AM
 • 2N7002-smd
  4,300 ریال 4300

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع ترانزیستور : N-Channel
  حداکثر Vds (ولت) : 60
  حداکثر Id (آمپر) : 0.115
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.2
  rdsON به (اهم) : 13.5
  حداکثر (td(ON به ( نانو ثانیه ) : 20
  حداکثر (td(OFF به ( نانو ثانیه ) : 20
 • 2SA1015
  2,400 ریال 2400

  مشخصات

  نوع نصب : DIP
  Package : TO-92
  نوع : تجاری
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.15
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.4
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 80
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 50
  حداکثر VCBO به( ولت ) : 50
  حداقل Hfe : 70
  حداکثر VEBO به ( ولت ) : 5
  نوع عملکرد ( Function Type) : ترانزیستور Bipolar نوع Silicon
  ظرفیت خازنی کلکتور Cc به ( پیکو فاراد ) : 4
  حداکثر دمای اتصال Tj به ( درجه سانتی گراد ) : 125
 • BC817-40 6C
  3,500 ریال 3500

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23
  نوع : صنعتی
  نوع ترانزیستور : NPN
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.5
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.31
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 50
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 40
  حداکثر Hfe : 600
  کد SMD : 6C
 • BC857B
  11,700 ریال 11700

  مشخصات

  نوع نصب : SMD
  Package : SOT-23-3
  نوع ترانزیستور : PNP
  حداکثر Ic (آمپر) : 0.1
  حداکثر توان مصرفی ( وات ) : 0.3
  پهنای باند ترانزیستور(MHz) : 100
  حداکثر ولتاژ VCEO به ( ولت ) : 45
  حداکثر Hfe : 220
  کد SMD : 3F
  دمای کاری(سانتیگراد) : -55 to 150
نمایش 1 - 24 از 2105 قلم کالا

دسته‌بندی کالاها